مهندسی مکانیک

علمی

Bتعريف جيگ و فيكسچرها

 Bتعريف جيگ و فيكسچرها :

 

وسايل نگهدارندهاي هستند كه در توليد انبوه قطعات به كار مي روند و براي قراردادن و نگهداشتن قطعه كار روي ماشين توليدي از آنها استفاده مي شود.

جيگ : وسيله اي است كه موجب مهار قطعه كار مي شود و علاوه بر آن هدايت سريع و مطمئن و دقيق ابزار برنده به داخل قطعه كار را موجب مي گردد. معمولا جيگ ها بوش هاي هدايت كننده اي از جنس فولاد سخت شده دارند. جيگ به نام قيد نيز موسوم است .

 

فيكسچر : مكانيزمي است كه قطعه كاررا به سرعت درخودگرفته وآن راآماده ماشينكاري مي نمايد.  براي تنظيم موقعيت قطعه كار ( به عبارت ديگر , موقعيت فيكسچر ) نسبت به ابزار برشي از فيلر يا بلوكهاي مكعب مستطيلي سنگ خورده استفاده مي شود. بدين ترتيب ملاحظه مي شودكه هر دوي اين وسايل جزء ابزارهايي هستند كه موجب تسريع در كار خط توليد شده و بازده كلي كارگاه را بالا مي برد . نام ديگر فيكچر بست است.

 

B علل استفاده ازجيگ و فيكسچرها در صنعت :

يكي از مهمترين احتياجات براي طراحي موفقيت آميز جيگ يا فيكسچر آن است كه ، يك قطعه كار امكان تعويض پياپي با ديگر قطعات را بطريقي كه با حدود تلرانس تعين شده ماشين كاري شوند , داشته باشد و اپراتور بعد از اتمام ماشينكاري قطعه كار ، آن را از جيگ يا فيكسچر بردارد و به سرعت قطعه ديگري را درون جيگ يا فيكسچر جاي دهد و آن را ببندد و با توجه به ابعاد تعيين شده همراه با تلرانس هاي مجاز عمل ماشينكاري را انجام دهد.

Bوظايف جيگ و فيكسچرها :

مي توان وظايف جيگ و فيكسچر را در بندهاي زير خلاصه نمود :

1-    موقعيت دهي سريع و دقيق يك قطعه.

2-    ساپورت و نگه داشتن قطعه در موقعيت مناسب.

3-    محكم نگه داشتن قطعه ( clamping )  در موقعيت مناسب.

4-    هدايت ابزار (مركز ابزار يا جيگ ماشين) در قيدها و تنظيم ابزار در بستها (فيكسچر) .

5- عموماً جيگ وفيكسچرها ابزاري هستند كه درعملياتي از قبيل ماشينكاري ، كنترل ، جوشكاري ، مونتاژ ، سوراخكاري ، برقوكاري و . . . استفاده مي شوند.

 

بطور كلي جيگ و فيكسچرها از اجزاء زير تشكيل يافته اند :

1-   اجزاء موقعيت دهنده

2-    اجزاء گيره بندي clamping

3-   راهنماي ابزار ( بوشها ) و تنظيم ابزار

4-    بدنه جيگ و فيكسچر

5-   اجزاء ديگر

 

Bانواع جيگ و فيكسچرها :

انواع جيگ ها بر اساس روش ساخت آنها تعيين مي شوند. دو نوع جيگ هاي باز و بسته از اين نظر شناخته شده اند.

جيگ هاي باز عبارتند از : جيگ هاي صفحه اي , جيگ هاي پايه دار , جيگ هاي با صفحات زير و رو  وجيگ هاي قائم الزاويه.

جيگ هاي بسته عبارتند از : جيگ هاي بسته چند وضعيتي , جيگ هاي ناوداني و جيگ هاي با صفحات متحرك.

انواع ديگر جيگ ها , نظير جيگ هاي دوراني , جيگ هاي بسته دوراني , جيگ هاي آماده و  جيگ هاي چند ايستگاهي نيز وجود دارند كه ممكن است از نوع باز يا بسته باشند.

انواع فيكسچرها نيز بر اساس روش ساخت آنها تعيين مي شوند. انواع رايج فيكسچرها عبارتند از : فيكسچرهاي صفحه اي,قائم الزاويه,گيره ها,فيكسچرهاي دوراني و فيكسچرهاي چند ايستگاهي و....

دسته بندي فيكسچرها بر اساس نوع ماشين ابزار يا نوع پروسه توليد تعيين مي شود. مثلا فيكسچري كه روي دستگاه فرز نصب مي شود , فيكسچر فرزكاري ناميده مي شود و يا فيكسچري كه جهت عمليات جوشكاري ساخته مي شود , فيكسچر جوشكاري ناميده مي شود.

Bدسته بندي جيگ و فيكسچر:

1)    از نظرمختصات و كاربرد ويژه .

2)    از نظر نوع ماشين ابزاري كه جيگ و فيكسچرها روي آن نصب مي شوند.

3)    از نظر مكانيزم و ساختمان.

از نظر مختصات و كاربرد ويژه :

جيگ و فيكسچرها را ازنظر كاربرد اختصاصي آنها در كارهاي مختلف مي توان به گروههاي زير تقسيم كرد:

1) جيگ و فيكسچرها عمومي : اين نوع جيگ و فيكسچرها را مي توان با تنظيم قطعات آن به اندازه دلخواه براي ساخت يا تراش قطعات مختلف به تعداد كم به كار برد.

      ازقبيل گيره ماشين ، سرنظامهاي ماشين تراش ، ميزهاي گردان و غيره.

2) جيگ و فيكسچرهاي عمومي قابل تنظيم مجدد : اين نوع جيگ و فيكسچر كه داراي قطعات و اجزاء قابل تعويض و تنظيم , استاندارد شده است . براي ساخت قطعات مختلف در تعداد زياد بكار مي رود .

3)  از قبيل كلت در گيره فشنگي ، گيره با فك متغيير و. اين گونه ، جيگ و فيكسچرهاي ثابت را مي توان با قطعات تنظيم كننده قابل تعويض يا ثابت مجهز كرد .

4)     جيگ فيكسچرهاي مخصوص :

اين نوع جيگ فيكسچرها براي ساخت قطعات يكسان به تعداد زياد به كار مي رود و براي شرايط معين تراشكاري طراحي شده است .

از نظر ماشينها :

جيگ و فيكسچرها ، نسبت به نوع ماشين هايي كه درآن بكار مي رود تقسيم بندي مي شود ، جيگ و فيكسچرهاي ماشين تراش ، ماشين مته و..

 

Bاز نظرچگونگي مكانيزم :

جيگ و فيكسچرها از نظر مكانيزم كار آنها ، به جيگ و فيكسچرهاي : دستي و ساده , قوي , برقي و بادي تقسيم مي شوند , كه نوع دوم خود مجهز به كنترل هاي دستي ، نيمه اتوماتيك و اتوماتيك  مي باشد.

نيروي محركه جيگ و فيكسچرهاي قوي عبارتند از : نيروي فنر ، مكانيزم هاي مكانيكي ، پنوماتيكي يا بادي ، هيدروليكي ، الكترو مكانيكي ، مغناطيسي و تركيب بعضي از آنها مانند نيروي فنر و هيدروليك و .

 

Bمزاياي استفاده از قالب و يا جيگ  و فيكسچر در توليد قطعه :

بطوركلي مي توان مزاياي عمده استفاده ازقالب و يا جيگ وفيكسچر را بصورت موارد زير بيان كرد:

1-   افزايش قابليت توليد

2-   كاهش هزينه توليد

3- يكسان سازي قطعات و ايجاد قابليت تعويض با داشتن قطعات يكنواخت .

4- كاهش مهارت لازم جهت اپراتور .

5- بهبود پتانسيل ماشين هاي استاندارد .

6- افزايش كيفيت محصول .

7- كاهش دورريز و ضايعات .

با نگاهي به انواع بسيار متنوع قالب ها و فيكسچرها و قابليت توليد حجم وسيعي از قطعات به وسيله اين ابزار ، طراحي اينگونه ابزار از اهميت ويژه اي برخوردار خواهد بود.

شركت ايران خودرو ديزل نيز همانند ساير شركتهاي خودروسازي جهت توليد بسياري از قطعات صنعتي از تجهيزات فوق استفاده مي كند.

به اين ترتيب مشاهده مي شود اداره كل طراحي و ساخت قالب و ابزار همانند يك سيستم داراي ورودي هاي متنوع ، فرآيند تعريف شده و نهايتاً خروجي مشخص مي باشد. لذا مي بايست سعي شود تا هر سه جزء فوق تعريف شده باشند و با كمك زمان سنجي و كارسنجي مرحله فرآيند به طور كلي شناخته شده و عمليات اجرايي به طور دقيق تعريف گردد.

 در اين صورت است كه به راحتي كنترل سيستماتيك بر روي كليه پروژه ها انجام مي گيرد.

 

Bبررسي اقتصادي:

طراح جيگ و فيكسچر لازم است طرح خود را از نظر اقتصادي و كارآيي توليد توجيه كند او اين اطلاعات را دربرگه برآورد هزينه و كار آيي وارد كرده و ارائه مي كند. در اين برگه هزينه طراحي و ساخت ابزار و صرفه جوي اقتصادي كه با استفاده از اين ابزار نسبت به انواع ديگر حاصل مي شود درج شده است . طراح بايد اطلاعات دقيقي درباره جنس و مقدار ماده اوليه مورد نياز نيروي انساني مورد نياز و تعداد قطعاتي كه توسط اين جيگ يا فيكسچر در هر ساعت مي توان توليد كرد بدست آورد . نيروي انساني يكي از گرا ن ترين عوامل توليد به شمار مي رود بنا براين كاهش هزينه نيروي انساني سبب مي شود هزينه كلي كاهش چشمگيري داشته باشد. استفاده از قطعات استاندارد نقش مهمي در كاهش هزينه توليد دارد. بنابراين در فرآيند طراحي توجه به ساخت قطعات استاندارد در الويت است.

Bمراحل طراحي قالب و يا جيگ و فيكسچر :

به طوركلي مراحل زير به هنگام طراحي قالب و جيگ و فيكسچر در نظر گرفته مي شود:

1-   ارزيابي اقتصادي

در اين مرحله مي بايست ثابت گردد كه اقدام به ساخت ابزار مورد نظر توجيه اقتصادي دارد.

طبق اصول حسابداري ، جهت ارزيابي اقتصادي مي بايست به نقطه سر به سر دست يابيم. با توجه به فرمول زير مشاهده مي شود براي بدست آوردن نقطه سر به سر بايد هزينه طراحي و ساخت ابزار اطلاع داشته و همچنين از هزينه توليد قطعه بدون استفاده از ابزار آگاهي داشته باشيم. به اين ترتيب نقطه سربه‌سراز فرمول زيرحاصل مي گردد  :

QS = پارامتر سر به سر

z = هزينه ادوات

y = هزينه توليد بدون ادوات

x = هزينه توليد با ادوات

 

براي روشن شدن مطلب فوق ذكر مثال زير ضروري است.

درنظر بگيريد جهت توليد قطعه اي با شكل زير مي بايست مراحل زير را انجام گيرد.

1-    خط كشي

2-    سنبه نشان

3-    بستن

4-    سوراخكاري

5-    باز كردن

چنانچه اين قطعه را با كمك مهارت اپراتور توليد كنيم با احتساب زمان صرف شدة اپراتور و زمان توقف دستگاه هزينه توليد آن برابر خواهد بود با  50y =   و اگر همان قطعه را با استفاده از جيگ سوراخكاري كنيم هزينه توليد آن برابر خواهد بود با  3 =x   و اگر هزينه طراحي و ساخت اين ابزار برابر باشد با  40000 z =   نقطه سر به سر به صورت زير محاسبه مي شود:

مشاهده مي شود در صورتي كه تعداد توليد مورد نظر بيش از 2000 عدد باشد :

 1- تهيه ابزارمورد نظر مسلماً توجيه اقتصادي داشته و سود آور خواهد بود.

2-  بدست آوردن اطلاعات لازم در مورد قطعه و نقشه اصلي و داشتن اطلاعاتي از قبيل ترتيب عمليات ، نوع عمليات ،  ماشين ابزار.

3-   طراحي اوليه .

4-    كنترل و تصويب طرح نهايي كردن آن.

 

 

Bگردش عمليات و روش اجرايي موجود :

اداره كل طراحي قالب و فيكسچر فعاليت داراي گردش عملياتي كه در دو صفحه به صورت نمودار و شرح عمليات تهيه شده است , مي باشد.

در اين پروژه با كمك و بهره گيري از اطلاعات كليه پرسنل متخصص كه سال ها در زمينه طراحي انواع قالب و فيكسچر فعاليت نموده اند ، روش اجرايي طراحي ارائه مي گردد.

لازم به ذكر است چنانچه با روش اجرايي روند طراحي همگام شويم ، نياز به تهيه فرم ها و دستورالعملهاي خاصي احساس مي شود،خط داراي مبحثي مديريتي مي باشد. همچنين باتقسيم بندي مراحل طراحي مي توانيم به برنامه ريزي منطقي از كار دست يابيم كه اين امر گام مهمي در زمينه كنترل طرح مي باشد.

مراحل پيشرفت كار داراي درصد بوده كه در انتهاي هر مرحله اين درصد به دست مي آيد .

 

 

بررسي تركيب و نيروي انساني در بخش اداره كل طراحي قالب و ابزار:

در نمودار سازماني مديريت طراحي و ساخت قالب و ابزار , اداره كل طراحي و مهندسي به دو اداره طراحي قالب و طراحي جيگ و فيكسچر تقسيم شده است.

نيروي انساني در اداره طراحي جيگ و فيكسچر متشكل از 10 نفر پرسنل بوده كه از اين تعداد 5 نفر          نقشه كش (فوق ديپلم) و 4  نفر طراح و 1 نفر سرپرست مي باشد .

دراداره طراحي قالب نيز 10 نفر نقشه كش با مساعدت 3 نفر ازكارشناسان متخصص فعاليت مي كنند. نتيجتاً اداره كل طراحي قالب و ابزار تعداد 23 نفر پرسنل دارد.

 

Bتجهيزات موجود در بخش طراحي جيگ و فيكسچر:

 

كامپيوتر : ازعمده وسايلي كه روند طراحي را سهولت مي بخشد , وجود كامپيوتر مي باشد .

 در حال حاضر در بخش طراحي تعداد 20 عدد كامپيوتر وجود دارد .

 لازم به ذكر است كه تمام دستگاهها در سيستم شبكه قرار داشته , لذا امكان ارتباط از طريق شبكه و پرينت گرفتن موجود است.

نرم افزارها : نرم افزارهاي موجود در بخش طراحي عمدتأ بصورت زير خلاصه مي گردد:

‍15R     5V    ‍ )  Catia1

2004   Mechanical   Desktop   )2

       2004     ) Auto cad 3

همچنين نرم افزارهاي ديگري مانند EXEL –WORD   و. جهت انجام فعاليتهاي پشتيباني وجود دارد .

لازم به ذكر است تعدادي از نرم افزارهاي تخصصي مانند :

Sand field - Fibro - tunker- HMC   نيز بر حسب ضرورت بر روي سيستم كاربر نصب  مي گردد .

ساير تجهيزات موجود در اين بخش عبارتند از :   PRINTER (HP LASERJET 5000)

Plotter (750 PLUS) مي باشد. همچنين تعدادي از لوازم و ابزار اندازه گيري از قبيل متر- كوليس - زاويه سنج- R سنج مي باشد.

البته در صورت نياز به ساير لوازم واحد , نياز خود را از انبار سازمان برآورده  مي سازند.

Bجزاء تشكيل دهنده جيگ و فيكسچرها :

 

1-     اجزاء موقعيت دهنده ها : (LOCATORS )

2-     روبنده- گيره ها :   (CLAMPS )

3-   را هنماي ابزار و تنظيم ابزار   

4-      بدنه قيد و بند

5 -  اجزاي ديگر ( انواع پيچ ها ، پين ها ، واشرها ، فنرها ، اهرم ها و قطعاتي كه به صورت استاندارد در اختيار طراح قرار مي گيرد . )

موقيت دهندها:

1-   موقيت دهي سريع و دقيق مي باشد.

2-    ضد اشتباه مي باشد .

3-         حتي الامكان تمام موقعيت دهنده ها بايد در ديد اپراتور باشد .

موقعيت دهي ، درجات آزادي :

هر ذره در فضا داراي سه درجه آزادي است و هر جسم صلب 6 درجه آزادي دارد. منظور از موقعيت دهي آن است كه اين درجات آزادي را كه 3 درجه در امتداد هر يك از محور هاي X , Y و  Zو سه درجه حول هر يك از محورها است , محدود كرده و بعضي از آنها را از بين ببريم.

 

اصل 1-2-3 :

فني سطوح قطعه ماشين كاري شده باشد  از اين اصل براي موقعيت دهي استفاده مي كنيم . مثلاً وقتيكه سه پين از زير قطعه ، دو پين در راستاي X و يك پين در راستاي ‌Y قطعه كار را موقعيت دهي مي كنند .

 

اصل  1-2-4 :

در قطعاتي كه سطوح ماشين كاري شده ندارند , يك پين در زير قطعه اضافه مي كنيم كه نوعش با پينهاي ديگرمتفاوت است و معمولا" بايد يك پين قابل تنظيم در زيرسطحي كه ناصاف است قراردهيم .

پين تنظيم:

1) پين پيچي

2)   پين فنري

 

 

 

 

مكانيزم گيره بندي Toggle( لينكي ): ( toggle clamp )

در گيره بندي لينكي از لينكها براي اعمال نيرو استفاده مي كنند. ( مطابق شكل زير).


 

 

* عملكرد گيره تاگل   (a:گيره تاگل در حالت باز و بسته

(b: سيستم نيرويي در لحظه گيره بندي

 

 

CLAMPSB: ((كلمپ ها))

تعريف : كلمپ ها (clamps) يا روبند ها قطعاتي از جيگ يا فيكسچر هستند كه قطعه كار را روي جيگ يا فيكسچر محكم نگه مي دارند . يا به عبارت ديگركلمپ ها يا گيره هاي نگهدارنده قطعات ، مجموعه اي از قطعات مختلف هستند كه با تركيب يكديگر امكان نگهداري قطعه يا قطعات در جاهاي مورد نياز را ممكن مي سازد .

  كلمپ ها بايد روي لوكيتورها (locators) قرار گيرند تا از حركت قطعه جلو گيري كنند.                 كلمپ ها بايد از استحكام كافي بر خوردارباشند تا بتوانند از جابجا شدن  قطعه  جلوگيري كنند. كلمپ ها نبايد به قطعه كار آسيب برساند و تغيير شكل در آنها بوجود بياورند ونيز بايد سريع عمل كنند تا بتوان قطعه كار را به سرعت و سهولت روي جيگ يا فيكسچر قرار داد. وظيفه اصلي يك كلمپ نگهداستن قطعه كار در مقابل لوكيتورها و پينها در حين عمليات جوشكاري يا ماشينكاري است. يك كلمپ بايد در نقطه اي به قطعه كار نيرو وارد كند كه بيشترين استحكام و صلبيت را داشته باشد .

 

معرفي انواع شركت هاي سازنده كلمپ :

شركت TUNKER :

شركت TUNKER يك شركت آلماني است كه كلمپ هاي استاندارد توليد مي كند ، 25 سال پيش تأسيس شده است ، محصولات شركتTUNKER   داراي مشخصاتي از قرار زير است :

1-   ساختمان نيرومند .

2-   تعمير و نگهداري كم .

3-   عمر طولاني

4-    داراي كليد محدود كننده قابل نصب است .

شركت TUNKER در آوريل 1996  گواهينامه 9001 ISO   را دريافت كرد.

قدرت ابزار TUNKER بر اساس لينكهاي آن است و به دو دسته كلمپ هاي دستي و پنوماتيكي تقسيم مي شوند.

 

شركت  SAND FIELD :

اين شركت يك شركت انگليسي براي توليد كلمپ هاي استاندارد است كه درسال 1965 تأسيس شده است .

اين كلمپ ها طوري طراحي شده است كه در محيط هاي خشن صنعتي بتواند مقاومت كند و لذا در پروسه توليد عمر زيادي دارند.

شركت  SAND FIELD , قسمتي بنام SERVICE  DESIGR  دارد كه كلمپ هاي خاص سفارش شده را توليد مي كند .

شركت ايران خودرو ديزل بيشتر كلمپ هاي دستي خود را از اين شركت خريداري مي كند.

 

شركت  AMF :

براي توليد كلمپ هاي استاندارد است . اين شركت در سال 1890 تأسيس و داراي گواهينامه استاندارد 9001 ISO  است , كه كلمپ هاي استاندارد توليد مي نمايد.

 

انواع كلمپ ها :                                                                                            

1)   كلمپ هاي عمودي           CLAMPS                              ACTION   VERTICAL

2)   كلمپ هاي افقي                           CLAMPS                 HORIZONTAL  ACTION

3)   كلمپ هاي ، چنگك                                                     HOOK  ACTION  CLAMPS

4)   كلمپ ها با عمل برداشتي                                     PLIER  ACTION  CLAMPS                 

5)   PLUNGER  ACTION  CLAMPS                                                                   

: Vertical action

كلمپ هاي با عملكرد عمودي به 4 دسته تقسيم مي شوند كه عبارتند از :

                                                                                              MG  SERIES  (1

2) BALL  ENDED  SERIES

 3) Heavy Duty Clamps 

4) Cam Clamps

 

 Horizontal Action  :

كلمپ ها با عملكرد افقي به دو دسته زير تقسيم مي شود :

                                                                   1) MINIATURE   CLAMPS

                                                                                                            2) MH   SERIES

 

اجزاء تشكيل دهنده كلمپ هاي دستي :

براي افزايش مقاومت وضريب اطمينان.                              1) HEAVY GAUGE STEEL

2) HARDNESS PINS AND GUSCES            

بوش و پين هاي عمليات حرارتي نشده براي افزايش عمر ابزار .

پوشش روي براي جلوگيري از خوردگي .  3) ZINC PLATING                                    

دسته پلاستيكي .                                                      4) PLASTIC   EASY GRIP CARDNESS

مجموعه اي براي جلوگيري از گيركردن انگشت .          5) POSTIVE   STOP                             

6) Guided bar and link assemblies

1-    براي موقعيت دهي .

2-    روانکاری کلمپ .

3-    افزايش عمر ابزار .

در ساختمان كلمپ ها هر چه قسمت شماره 6 ضخيم تر باشد , اصطلاحاً كلمپ ها قوي تر و نيروهاي بيشتري را مي توانند تحمل كند.

در بخش طراحي جيگ و فيكسچر , كارخانه ( ايران خودرو ديزل ) از كلمپ هاي زير بيشتر استفاده مي كند ، چون ارزان تر و در دسترس تر و در انبار نيز يافت مي شود.

M19CH → متوسط بالا → t = 10 mm

M20CH →  قوي→ t = 12 mm

M65 ضعيف  → t = 8 mm

M19T →  متوسط به بالا→ t = 10 mm

M20T → قوي → t = 12 mm

كلمپ هاي استفاده شده از شركت سند فيلد (  Sand field)  و شركت تونكر( FKSMSO Tunker) مي باشند. شركت براوا Brava  يكي ديگر از شركت هايي است كه از آن كلمپ خريداري مي شود و يك شركت انگليسي- آلماني است.

شركت Kakota  نيز يكي از شركت هاي توليدكننده كلمپ است كه يك شركت ژاپني مي باشد.

 

B شرح انواع كلمپ :

MG Series  :

سري MG داراي محدوده تغييرا ت براي بارهاي سبك تا متوسط با حد تحمل بارهاي فشاري ما بين   Dan100 تا  Dan 500  است .

( da : Dan  *معادل كيلو گرم است و Dan معادل 10 N است) .

اين كلمپ ها براي عمليات گوناگون شامل :  1- مونتاژهاي سبك و متوسط   2- جكهاي جوشكاري و قالبهاي پلاستيك استفاده مي شود .

ويژگي اين كلمپ ها حمايت از كلمپ در مقابل حركت هاي بعدي  نيروهاي ماشينكاري مي باشد .

دو نوع پايه براي انتخاب كردن در دسترس است : 1- پايه خميده براي مونتاژ روي يك سطح صاف يا مدل كنارهاي مستقيم براي مونتاژ در صفحات .

اين كلمپ ها متشكل از يك ميله مستقيم به همراه يك اسپيندل هستند كه در جاي مورد نياز جوش داده مي شوند به عنوان مثال يك ميله s شكل جهت اينكه در موقعيت ثابت جوش داده شود يا يك ميله  u شكل كه امكان تنظيم اسپيندل را ايجاد مي كند كلمپهاي t شكل در مدلهاي mg2,3, 4, 5 موجود است .

The ball ended series

اين كلمپ ها داراي محدوده تغييرات براي بارهاي متوسط تا خيلي سنگين با حد تحمل بارهاي فشاري مابين 600  تا  3500  Dan  است.  مشخصه ويژه اين كلمپ ها حمايت از كلمپ در برابر حركتهاي بعدي ايزوهاي ناشي از ماشينكاري مي باشد.

اين كلمپ ها براي مونتاژ توليدات حجيم و جوشكاري مخصوصاً در صنعت اتومبيل سازي كاربرد دارد. كلمپها براي ميله ها و دسته هاي سفارش شده كه ممكن است در موقعيت تقريبي ثابت شوند آماده شده اند. همچنين بازوهاي استاندارد پايه ها يا دسته ها به طور جداگانه هم ساخته مي شوند.

 

THE heavy duty clamps : (كلمپ ها با قابليت تحمل بارهاي سنگين)

اين سري كلمپ ها از سري كلمپ هاي BALLENDED  مشتق شده اند ,كه با افزودن بازوها , پايه ها و دسته ها مجموعه كاملي مي شوند. اين سيستم طوري طراحي شده است كه نسبت به سري BALLENDED  نيروهاي بالا و ساختار نيرومندتري را تحمل مي كند. اين نوع كلمپ ها با قابليت بارهاي سنگين با يك ميله مستقيم و  سري و اسپيندلهايي كه در طول مورد نياز جوش داده مي شوند , ايجاد شده است. به عنوان مثال در اين نوع كلمپ ها ميله  S شكل با سري در جاي ثابتي جوش داده مي شود و يا ميله U شكل كه امكان تنظيم اسپيندل را در نقاط مختلف را فراهم كند .

 

( HORIZENTAL  CLAMPS ) (كلمپ هاي افقي ):

 MH : كلمپ هاي افقي سري MH داراي محدوده تغييرات براي بارهاي سبك تا سنگين با حد تحمل بارهاي فشاري مابين 160  تا 680 Dan  را دارند. از اين نوع كلمپ ها درجاهايي كه فضاي بالاي قطعه كار محدود است , استفاده مي شوند و مشخصه اطمينان از دسته ها را در دورترين نقطه از عمليات افزايش مي دهد. مشخصه اين كلمپ اين است كه يك ميله راهنما براي سهولت در حمايت از ميله كلمپ  را بر خلاف حركتهاي بعدي دارد. موارد استفاده از كلمپ هاي MH در مونتاژهاي سبك تا سنگين و عمليات جوشكاري است. دو نوع پايه در دسترس است كه پايه خميده براي مونتاژ روي سطوح صاف يا مدلهاي كناره مستقيم براي مونتاژ صفحات اين كلمپ ها  از يك ميله مستقيم با سري و اسپيندل كه در طول مورد نياز جوش داده مي شود يا يك ميله U شكل كه موجب تنظيم اسپيندل مي شود , ساخته مي شود .

 

 MINIATURE CLAMPS:

كلمپ هاي MINIATURE CLAMPS  شامل MH2, MH1 , SCC1 كه براي توليدات سبك عمليات مونتاژي طراحي شده اند و بيشتر در صنعت الكترونيك كاربرد دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

PLUNGER ACTION CLAMPS :  

 


سري CP داراي محدوده تغييرات براي بارهاي سبك و سنگين با حد تحمل بارهاي فشاري مابين 120 تا 4500 Dan هستند .

اين كلمپها يك عمل خطي مستقيم و سنگيني در هر دو طرف و موقعيت معكوس را دارند موارد استفاده از كلمپهاي پلانگر براي  قرارگيري شفتها در VEEBLOCKS كارهاي مونتاژي عمليات با فشار سبك است. پلانگرها صفحات مسي هستند تا در برابر جوش مقاومت كنند. مدلهاي C P7, 8 , 9 , 100 , 150 داراي پايه مونتاژ و دسته كاري در دو مدل متفاوت هستند مدلCP20 , 25 , 50 , 60 از دماغه مونتاژ مي شوند و دارا ي يك شفت رزوه شده و يك مهره هستند كه به كمك آنها مي توانند به صورت مستقيم بر روي جيگ مونتاژ شوند.

PLIER ACTION CLAMPS: (كلمپ ها با عملكرد انبر دستي)

اين نوع كلمپ ها داراي محدوده تغييرات براي بارهاي متوسط تا سنگين با حد تحمل براي بارهاي فشاري ما بين 250-550 Dan هستند.

اين نوع كلمپ ها استفاده هاي وسيعي دارند كه شامل ساخت ورقهاي فلزي ، جوشكاري و تعمير بدنه ماشين است.

اين كلمپ ها طراحي شده اند تا در برش دوبل براي افزايش مقاومت و طول عمر عمل كنند.

مدلهاي 40 p ،40.2P   براي كارهاي سبك هستند ومدلهاي P 60T , P31,  P50T , P48 براي كارهاي متوسط  تا سنگين هستند. مدلهاي P60T , P50T   طراحي شده اند تا فكهاي سفارش شده را ثابت كنند.

اين نوع كلمپ ها استفاده‌هاي وسيعي كه شامل ساخت ورقهاي فلزي جوشكاري و تعمير بدنه ماشين است. اين كلمپ ها طراحي شده اند تا در برش دوبل براي افزايش مقاومت و طول عمر عمل كنند. مدلهاي p40 , 40/2  براي كارهاي سبك هستند و مدلهاي p 50t , p 48.p31 , p60t براي كارهاي متوسط تا سنگين هستند. مدلهاي p 50t , p 60t طراحي شده اند تا فكهاي سفارش شده را ثابت كنند.

Reverse clamps: كلمپ هاي معكوس

 سري MR داراي محدوده تغييرات براي بارهاي متوسط تا سنگين با تحمل حد فشاري ما بين 350 تا 1400 Dan است. كلمپهاي معكوس به واسطه داشتن دسته مكانيزمي عكس مكانيزم حالت عادي كلمپ ها را دارند. كلمپ هاي معكوس براي عمليات جوشكاري , سوراخكاري , مونتاژ , قلاويزها و هرجايي كه فضا براي حركت دست كارگر محدود است استفاده مي شود. مدلهاي7MR  و  8MR خصوصاً براي محكم كردن فلنچ ها كه در پروسه ريخته گري به آن نياز است , مناسب شده اند. در مدلهاي M R2 , 3 , 6  حركت 45 درجه دسته و حركت 180 درجه ميله را جهت بارگذاري هاي مكرر بالقي مناسب ايجاد مي كند.

  MR2, 3, 6, 49 با يك ميله مستقيم كه ممكن است در طول مورد نياز بريده شود ثابت مي شود و ته كلمپ را در وضعيت خود جوش مي دهد MR7, 8  با اسپيندل هاي تكميل مي شود.

AIR OPRERATED TOGGLE CLAMPS: (كلمپ هاي پنوماتيكي)

از كلمپ هاي پنوماتيكي براي كاهش سيكل كاري و افزايش توليد استفاده مي كند و همچنين در نواحي غير قابل دسترسي نيز استفاده مي شود. سه نوع كلمپ پنوماتيكي وجود دارد كه شامل :     (‌1) AH  2 )CP/ AIR 3) محدوده Av كه روي كلمپ هاي لينكي استاندارد مبنا شده است.

سيستمهاي دستي اين كلمپ ها در موقعي كه لازم است قطعه قبل از نگهداري توسط كلمپ  موقعيت دهي شود كاربرد دارد.

 

TOGGLE PRESSES (فشارهاي لينكي): سري PR محدوده آن فشار دست وباد است. Max فشاري كه در انتهاي حركت در اين نوع كلمپ ها توليد مي شوند كه به اين وسيله آنها براي عمليات مونتاژي شامل پرچ كردن ، پرس كردن ، چسباندن و سوراخ كردن مناسب شده اند. اين فشارها با يك فشار محكم صفحه فوقاني تكميل مي شوند و براي عمليات سوراخكاري ممكن است حركت داده شوند. اگر عمليات پنوماتيكي مورد نياز باشد سيلندر هوا مي تواند ثابت باشد. محدوده AH ازكلمپهاي سري M6 مشتق شده اند ومحدوده تغييرات آن براي بارهاي سبك تاسنگين است . اين كلمپ ها داراي تحمل حد فشاري بين 100 تا 1500 Dan است .  

اين كلمپ ها با يك ميله مستقيم و يك سري اسپيندل كه در طول مورد نياز جوش داده مي شود ، تكميل مي شود  يا ميله U شكل كه موجب تنظيم اسپيندل مي گردد .

CP/Airكلمپهاي cp/Air از سري كلمپ هاي پلانگر مشتق شده اند و محدوده تغييرات آنها براي بارهاي سبك و سنگين تا تحمل حد نيروهاي فشاري مابين 100 تا 1500 Dan است  .

 

AV RANGE: كلمپ هاي AV از كلمپهاي سري BALL ENDED مشتق شده اند                  و محدوده تغييرات آنها بارهاي سنگين است و تحمل حد فشاري آنها ما بين 1300 تا 2500 Dan است. پايه هاي مونتاژي طراحي شده تا كلمپ ها بتوانند به صورت افقي يا عمودي مونتاژ شوند.

 SWING CLAMPS: كلمپ هاي گردان سيلندرهاي گردان SC براي عمليا ت پنوماتيكي سبك تا متوسط حد تحمل بارهاي فشاري ما بين 30 تا 100 Dan است. اين كلمپ ها را فشرده مي سازند تا براي CLAMPS كردن نواحي محدود شده مناسب باشد. اين نوع كلمپ ها داراي دو نوع بازويي با چرخش به چپ يا راست هستند.

EJECTORS (ايجكتورها):

اگر به هر علتي برداشتن قطعه كار از روي جيگ يا فيكسچر مشكل باشد , مثلا در فيكسچرهاي پنو ماتيكي كه پارت ها ي اسمبل شده بزرگ هستند و سطح مقطع زيادي دارند , از EJECTORS  يا بيرون اندازها استفاده مي شود.

 گاهي ممكن است كه از چند سيلندر و پيستون پنوماتيكي در چند جاي جيگ استفاده مي شود تا بتواند قطعه را بلند كند و گاهي ممكن است از يك سيلندر و پيستون با قدرت بالا استفاده شود كه به يك چهارچوب آهني متصل است كه در اين چهار چوب لوكتيورهايي متناسب با شكل خارجي قطعه آن را بيرون مي اندازد.

اكثرا  ejectorsدر قسمت ابتدايي لوكيتور خود به جاي فيلتر آهني از پلاستيك هاي پلي استيشن استفاده مي شود كه به شكل خارجي قطعه درآمده اند و به دوعلت از اين پلاستيك هاي پلي استيشن استفاده مي شود .

1- امكان تراش و شكلدهي اين پلاستيك هاي سخت شبيه به سطح خارجي قطعه آسانتر است.

2- استفاده از اين مواد خراشيدگي و قري در سطح تماس ايجاد نمي كند.

براي  ejectorsشير خاصي تعبيه مي كنند كه بعد ازعمليات جوشكاري و باز كردن كلمپ ها با تحريك دستي شير بتوان قطعه را بيرون انداخت .

 

فيكسچرهاي جوشكاري و انواع آن :

فيكسچرهاي جوشكاري عمدتا" براي سه نوع عمليات طراحي شده اند : خال جوش زدن , جوشكاري كامل و نگهداشتن قطعات خال جوش خورده , جيگ و فيكسچر جوشكار ي براي نگهداشتن چند قطعه در وضعيت درست نسبت به هم و جوشكاري كامل آنها به كار مي روند .

كنترل دفع حرارت يكي از نكات مهم است كه در هر فيكسچر جوشكاري بايد به آن توجه كرد. وظيفه اصلي يك جيگ يا فيكسچر جوشكاري نگهداشتن قطعات در وضعيت درست نسبت به هم است تا پس از جوشكاري قطعه كار با اشكال و ابعاد درست به دست بيايد. يك جيگ يا فيكسچر جوشكاري بايد در توليد انبوه بتواند قطعات يكسان و درمحدوده تلرانسي مجاز توليد نمايد. به طوري كه حداقل تاب برداشتن در قطعه كار بوجود آيد. درصورت امكان جيگ يا فيكسچر بايد طوري طراحي شود كه عمليات جوشكاري بر روي قطعه كار را بتوان در يك سطح افقي انجام داد .

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۰ اردیبهشت۱۳۹۰ساعت 19:23  توسط محسن غیاثی  |